Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy.

 
Data publikacji strony internetowej: 20.03.2017r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.06.2019r.
Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 30.03.2023 r.

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 
Oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest D&W Media Danuta Oderowska, kontakt e-mail: kontakt@dwmedia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu: część budynku tj. parterowy pawilon i parterowy łącznik dostosowana jest do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Część stanowiąca stary piętrowy budynek nie posiada takich rozwiązań. W części parterowej znajdują się dwie ogólnodostępne kabiny toaletowe w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak tłumacza języka migowego.